In de moderne softwareontwikkeling is veiligheid een topprioriteit. Het integreren van beveiliging in elke fase van de softwareontwikkelingslevenscyclus is cruciaal om kwetsbaarheden vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. DevSecOps, een methodologie die beveiliging integreert in DevOps-praktijken, helpt ontwikkelteams om zowel de snelheid als de veiligheid van hun softwareleveringen te verhogen. In deze blogpost laten we zien hoe je een Jenkins-pipeline kunt opzetten die de principes van DevSecOps volgt.

Wat is DevSecOps?

DevSecOps staat voor Development, Security, en Operations. Het gaat verder dan traditionele DevOps door beveiliging een integraal onderdeel van het ontwikkelingsproces te maken. Dit betekent dat beveiligingscontroles en -praktijken vanaf het begin worden ingebouwd, in plaats van als een nagedachte aan het einde van de ontwikkelingscyclus te worden toegevoegd.

Waarom DevSecOps?

 1. Snellere Detectie van Kwetsbaarheden: Door beveiligingscontroles vroeg in de ontwikkelingscyclus te integreren, kunnen kwetsbaarheden sneller worden gedetecteerd en opgelost.
 2. Betere Compliance: Veel industrieën vereisen naleving van strenge beveiligingsnormen. DevSecOps helpt teams om deze naleving vanaf het begin in te bouwen.
 3. Verhoogde Vertrouwen: Klanten en stakeholders vertrouwen meer op software die is ontwikkeld met beveiliging als kernonderdeel.

Opzetten van een Jenkins-pipeline voor DevSecOps

Hier is een voorbeeld van hoe je een Jenkins-pipeline kunt opzetten die DevSecOps-principes volgt. Deze pipeline integreert beveiliging in elke fase van het ontwikkelingsproces en bevat stappen zoals statische code-analyse, kwetsbaarhedenscans en geautomatiseerd testen.

pipeline {
  agent any

  environment {
    // Definieer eventuele omgevingsvariabelen hier
    SONARQUBE_URL = 'http://sonarqube-server:9000'
    DOCKER_REGISTRY = 'my-docker-registry.com'
  }

  stages {
    stage('Checkout') {
      steps {
        checkout scm
      }
    }

    stage('Code Analysis') {
      steps {
        script {
          withSonarQubeEnv('SonarQube') {
            sh 'mvn clean verify sonar:sonar -Dsonar.projectKey=my-project'
          }
        }
      }
    }

    stage('Dependency Check') {
      steps {
        sh 'mvn dependency-check:check'
      }
    }

    stage('Build') {
      steps {
        sh 'mvn clean package'
      }
    }

    stage('Container Build') {
      steps {
        sh 'docker build -t $DOCKER_REGISTRY/my-app:${env.BUILD_ID} .'
      }
    }

    stage('Security Scan') {
      steps {
        sh 'docker scan $DOCKER_REGISTRY/my-app:${env.BUILD_ID}'
      }
    }

    stage('Unit Tests') {
      steps {
        sh 'mvn test'
      }
    }

    stage('Integration Tests') {
      steps {
        sh 'mvn verify'
      }
    }

    stage('Push to Registry') {
      steps {
        script {
          docker.withRegistry("https://${env.DOCKER_REGISTRY}") {
            sh 'docker push $DOCKER_REGISTRY/my-app:${env.BUILD_ID}'
          }
        }
      }
    }

    stage('Deploy to Staging') {
      steps {
        script {
          sh 'docker run -d --name my-app-staging -p 8080:8080 $DOCKER_REGISTRY/my-app:${env.BUILD_ID}'
        }
      }
    }

    stage('Acceptance Tests') {
      steps {
        // Voer acceptatietests uit
        sh './run_acceptance_tests.sh'
      }
    }

    stage('Deploy to Production') {
      when {
        environment name: 'DEPLOY_TO_PRODUCTION', value: 'true'
      }
      steps {
        script {
          sh 'docker run -d --name my-app-production -p 80:8080 $DOCKER_REGISTRY/my-app:${env.BUILD_ID}'
        }
      }
    }
  }

  post {
    always {
      cleanWs()
    }
    success {
      echo 'Pipeline completed successfully'
    }
    failure {
      echo 'Pipeline failed'
    }
  }
}

Uitleg van de Pipeline

 1. Checkout: Haalt de laatste versie van de broncode uit de versiebeheerrepository (git).
 2. Code Analysis: Voert statische code-analyse uit met behulp van SonarQube om codekwaliteit en beveiligingskwetsbaarheden te identificeren.
 3. Dependency Check: Scant de projectafhankelijkheden op bekende kwetsbaarheden met behulp van OWASP Dependency-Check.
 4. Build: Bouwt de applicatie met Maven.
 5. Container Build: Bouwt een Docker-container voor de applicatie.
 6. Security Scan: Voert een beveiligingsscan uit op de Docker-container (bijvoorbeeld met Docker Scan of Trivy).
 7. Unit Tests: Voert unit tests uit om de basisfunctionaliteit te verifiëren.
 8. Integration Tests: Voert integratietests uit om de interactie tussen componenten te verifiëren.
 9. Push to Registry: Pusht de Docker-container naar een Docker-registry.
 10. Deploy to Staging: Implementeert de applicatie in een staging-omgeving voor verdere tests.
 11. Acceptance Tests: Voert acceptatietests uit in de staging-omgeving.
 12. Deploy to Production: Implementeert de applicatie in de productieomgeving, afhankelijk van een omgevingsvariabele.

Post Actions

 • Always: Maakt altijd de workspace schoon na de uitvoering.
 • Success: Geeft een bericht bij succesvolle voltooiing van de pipeline.
 • Failure: Geeft een bericht bij falen van de pipeline.

Conclusie

Het integreren van DevSecOps in je Jenkins-pipeline zorgt ervoor dat beveiliging een integraal onderdeel wordt van je ontwikkelingsproces. Door beveiligingscontroles in elke fase te implementeren, kun je kwetsbaarheden vroegtijdig opsporen en aanpakken, waardoor de kwaliteit en veiligheid van je software verbeteren. Begin vandaag nog met het implementeren van DevSecOps-praktijken in je pipeline en verhoog de beveiliging van je applicaties.

Heeft u vragen of opmerkingen over het implementeren van DevSecOps in uw Jenkins-pipeline? Stuur ons dan een bericht!